შეღავათებით მოსარგებლე კატეგორიები

11 July 2019
შეღავათით მოსარგებლე პირთა კატეგორია ტარიფი

მეტრო/ავტობუსი

საბაგირო

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში რეგისტრირებული 70.000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეები

10 თეთრი

არ ვრცელდება

დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული ლიცენზირებული და აკრედიტებული უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტები

20 თეთრი

დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული ქ. თბილისის მერიის ბიუჯეტით დაფინანსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების თანამშრომლები

დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები

დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომლები

დედაქალაქში რეგისტრირებული ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის შედეგად დაზარალებულები და დაღუპულთა ოჯახის წევრები

დედაქალაქში რეგისტრირებულ "სახელმწიფო პენსიის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული პენსიონერები

საქართველოს საპატრიარქოს თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის სტუდენტები

ქალაქ თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ პოლიკლინიკებში დასაქმებული უბნის ექიმები, უბნის პედიატრები და ოჯახის ექიმები

დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში  მომუშავე    მანდატურები

სოციალური მომსახურების სააგენტოს თბილისის მომსახურების ცენტრებში დასაქმებული სოციალური აგენტები და სოციალური მუშაკები

დედაქალაქში რეგისტრირებული უსინათლო პირები და გადაადგილებისას მათთან ერთად მყოფი პირი

უფასო

დედაქალაქში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები

დედაქალაქში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები

დედაქალაქში რეგისტრირებული სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებულ პირები

დედაქალაქში რეგისტრირებული სამხედრო ძალების ვეტერანები

დედაქალაქში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომში, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიებზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრები

დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეები

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს უბნის ინსპექტორები